Organisatie

Vergaderen:
Het bestuur komt wanneer nodig, meerdere keren per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten:
Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
Het opzetten en begeleiden van activiteiten.

Financiën:
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

  • Jaarlijks begroting opstellen

  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren

  • Beheren gelden

  • Besteden van gelden overeenkomend met de statuten van de stichting

Vergoeding bestuursleden:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Voor werkzaamheden door het bestuur verricht in zake promoten van de stichting of vergaderingen zal een onkosten vergoeding in de vorm van € 0,19 per Km worden vergoed.

De bestuurssamenstelling is:

  • Voorzitter: dhr. E. Schippers

  • Penningmeester: dhr. J. Lenselink

  • Secretaris: dhr. H. Altink

  • Bestuurslid: dhr. D.J. Schippers

  • Bestuurslid: mevr. A. Zwolsman-Arends